Turen gik til 2019

Værnengene og Tipperne

Søndag den 20/04 2019 kl.10-15

Af Inge Olesen

Rødben i parring

Rødben i parring Værnengene foto©IO19

Seksten varmt påklædte kvinder mødtes ved Nordladen til en solskinsrig dag på Værnengene. Temperaturen var stadig nær frysepunktet, da vi kørte ind på P-pladsen med store flokke af bramgæs omkring os. Teleskoperne blev sat op og der blev fundet stor kobbersneppe og brushøns i de små søer. Stæren og sang lysteligt på storkeredestativet hvor den havde en fuglekasse. Oppe i laden fortalte jeg om landskabet og fredningen af Værnengene og Tipperne og der blev spejdet ud af lugerne.

Guiden fortæller om området, der er beskyttet, af Ramsar-konventionen og Natura 2000.

Derefter kørte vi karavanekørsel til det første sving på vejen nordpå. Her var en stor kobbersneppe så venlig at gå tur i vandhullet lige ved siden af bilen, så alle fik den set godt. To rødben parrede sig og viberne lavede deres flotte sving over engene. Sanglærker støvbadede i grusvejens sand.

På grusvejen ud mod Tipperhuset må man ikke stige ud af bilen, så vi kørte langsomt afsted og så en del fiskehejrer fouragere i renderne og søerne. Brushøns gik flere gange tæt på vejen, det er overraskende hvor forskellige de kan se ud, og lidt forpjuskede ser hannerne ud på denne årstid, hvor deres ”krave” endnu ikke ser helt færdig ud.

Brushane med en forpjusket krave.

Brushane med en forpjusket krave.foto@RR19.

Frokosten blev indtaget i nogenlunde læ og godt med sol ved Tipperhusets trappe. Desværre er fugletårnet derude uegnet til store grupper, så de fleste deltagere blev ved jorden og hvilede eller kratluskede lidt. Der var et par dage tidligere set både bjerglærke og en lille flok snespurve i det vindblæste hegn. Som guide på denne fugletur,  holdt jeg en improviseret ”geografilektion” om dagens cumulusskyer, der var flade både i top og i bund, pga. en såkaldt højtryksinversion.

Efter appetitten var stillet, gik vi en tur ud bag Tipperhuset, hvor vi så tornirisk i buskene. Det var vist mest held at alle havde tørre sokker efter den tur.

Hvil ved krattet

Hvil ved krattet og det sidste fugletårn. foto©|IO19

Derefter kørte vi til det sidste fugletårn på Værnet, som ligger i en lille klat træer. De fleste søgte læ ved et bænkesæt, hvor man kunne sidde i læ og slikke sol og drikke lidt varmt. Kun Kirsten satte skopet op,

”Er det ikke skestorke?” sagde hun, og efter lidt parlamenteren om hvorvidt det var svaner, – eller lignede får – blev vi enige om at jo, ovre på den anden side af vandet i varmedisen gik en stor gruppe skestorke og foruragerede. Ude i fjorden gik også dagens første storspover. Tornirisk, gærdesmutte, grønirisk og gransanger sang i krattet bag os.

Vi drog hjem med en masse lærkesang i hovedet og lidt røde kinder af dagens sol og vind. Selv om vi ikke så specielt mange arter, tog, i hvert fald guiderne, hjem med en fornemmelse af en rigtig fuglerig dag. Nogle af deltagerne fortsatte til Skjern Enge, hvor de så skestorkene tæt på.

Et lille hvil midt på dagen. Kobbersneppe.foto©RR19.

Artsliste: 27 arter Tårnfalk, musvåge, rørhøg, krage, hættemåge, sølvmåge, fiskehejre, skestork, knopsvane, grågås, bramgås, gravand, stor kobbersneppe, rødben, stor præstekrave, stor regnspove, hjejle, brushane, stær, sanglærke, engpiber, grønirisk, tornirisk, gransanger, rødhals, gærdesmutte, bogfinke.

Lille Vildmose

Søndag den 24.3 2019 kl.10-16

Af Karen Sander Jensen

Fuglepigerne mødtes søndag i dejligt solskinsvejr ved Lille Vildmosecentret – hele 26 kvinder var mødt op.

Fjeldvåge i den våde eng ved Toftesø. foto©RR19

Efter velkomstinfo kørte vi mod Birkesø og gik ud til det nye fugletårn, som ikke er et tårn, men nærmere en hel balsal med panoramavinduer. Frisk vind sørgede for skumtoppe på søen og ænder og lappedykkere fouragerede blandt de små holme, bl.a. et par sorthalsede lappedykkere. Pludselig sås to rovfugle over skoven på den anden side af søen,  den ene forsvandt ret hurtigt, men den anden viste sig at være en ung Kongeørn, som vi nød synet af i ganske lang tid. Så var vi i gang! Fra  p-plads ved Birkesø så vi diverse vandfugle Troldænder, Taffelænder, Knarand og Krikænder ganske tæt på. Da vi kørte derfra opdagede vi en rovfugl sidde i toppen af et mindre træ, sprang ud af bilerne og blev vi enige om at det var en fjeldvåge: Hvid hale med tydeligt mørkt bånd og sort bug.

Vi fortsatte til p-pladsen ved Toftesø, hvor mange gæs fouragerede på engene.

En strid blæst stod ind, ved de våde enge før Toftesø foto©RR19

Først skulle vi dog ud og kigge i tårnet og ikke mindst indtage frokosten. Fra p-pladsen tog vi et nærmere kig på de mange Bramgæs og Kortnæbbede gæs. Syv stk storspove ledte efter føde på de oversvømmede enge og en musende fjeldvåge hang over engarealerne.

Turen gik nu ad Ny Høstemarksvej op til Høstemark Skov og vi gik vi de 1,3 km ad sti og gangbro  til Rovfugletårnet – endda næsten uden at snakke. Vi kunne se spor af elg – både efterladenskaber, fodspor og gnavemærker i træerne på vores vej. Vi håbede på at høre vandrikse på vej til tårnet og det lykkedes. Først virkede der lidt øde omkring fugletårnet og der var ingen foder tilbage på ørnefoderpladserne, men så dukkede en voksen kongeørn op og eftersom den blev moppet af to krager blev det til en fin flyveopvisning.

Flyvende kongeørn set fra rovfugletårnet. foto©RR19

Den satte sig også i et udgået træ i fint solskin, så man rigtig kunne se de gyldne farver. Tilbage i bilerne holdt vi fra Hegnsvej skarpt øje med eventuelle rørdrum, men vi var ikke heldige denne gang. Men traner fouragerede på marken sammen med Grågæs og masser af Grågæs var også at se på engene langs Grønvej.

42 arter: Kongeørn, fjeldvåge, tårnfalk, musvåge, rød glente, trane, grågås, bramgås, kortnæbbet gås, gravand, gråand, knarand, skeand, krikand, taffeland, troldand,  sangsvane, knopsvane, sanglærke, skarv, toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, sorthalset lappedykker, fiskehejre, blishøne, vandrikse (kun hørt), storspove, vibe, hættemåge, ringdue, bjergsisken, rørspurv, gransanger, gærdesmutte, rødhals, musvit, sumpmejse, stær, solsort, gråkrage, husskade, hvid vipstjert,

Ugletur ved Vrads i Glusted Plantage

Torsdag den 14. februar 2019  Kl. 17-21
Guider Lotte Skjærbæk og Karen Sander

Gæsteguide: Andreas Winding

Af Lotte Skjærbæk

Lad det være sagt straks: vi hørte ingen ugler, og artslisten blev historisk kort for en fuglepigetur… Men det er nu ikke ensbetydende med, at det var en dårlig tur, for det var det IKKE.

Ugleturen startede med Lottes gulerodskage.UHM…foto©RR19

Et større antal kvinder – 24 eller 25, det var ikke let at få alle til stå stille så længe, at referenten kunne blive sikker på det præcise antal – forsamledes lidt før kl. 17 på parkeringspladsen ved Vrads Kirke med høje forventninger om en spændende ugletur med Andres Winding som guide. Blandt aftenens deltagere var DOF-direktør Sigrid Andersen, som også gerne ville hilse på uglerne – og på fuglepigerne.

Sigrid Andersen gør iphone klar til registrering af perleuglen. foto©RR19.

Andreas indledte turen med at præsentere turens program, som omfattede en 4-5 km vandring i skoven til de gode perleuglesteder. Det store mål var nemlig at høre perleuglen, men vi ville jo heller ikke blive decideret sure, hvis den store hornugle skulle give lyd fra sig i løbet af aftenen. Inden vi kørte til ugleland, fik Andreas lige tid til at imitere fuglenes lyde, så vi vidste, hvad vi skulle lytte efter, hvis det var…

Aftenen bød som nævnt ikke på ugler, men en dejlig, ja nærmest magisk natteskovtur blev det til med en ganske særlig stemning og med et fjernt kor af sangsvaner som lydkulisse. Vi var alle overraskede over, at det faktisk ikke virkede så mørkt inde i skoven, som vi havde forventet. Vi vandrede, snakkede lidt (ikke alt for meget) og lyttede efter uglerne, mest i de indlagte pauser i vejkrydsene, hvor lytteradius er bedst. Indimellem lyttede vi også til Andreas, der delte ud af sin store viden om uglernes levevis og om naturen i det hele taget. Han fortalte bl.a. om ulven, som også huserer på disse kanter, og som man ikke skal være så bange for, og om sit syn på brugen af fuglestemmeplayback for at lokke fugle til: lad være med at bruge metoden over for ynglefugle, da det stresser dem for meget at skulle forholde sig til en formodet konkurrent på ynglepladsen.

Andreas fortæller om perleuglen i Glusted plantage, hvor der findes få ynglepar. foto©RR19

En lille omvej med et ekstra stop på tilbagevejen til kirken gav heller ikke resultat, men referenten er sikker på, at alle havde haft en dejlig aften i mørket og skoven. Vi giver ikke op så let, og Andreas har næsten allerede lovet, at vi får chancen igen en anden gang. Endnu en gang stor tak til Andreas for, at han vil bruge sin sparsomme fritid på at dele sin begejstring for og viden om fuglene med os. Det er vi meget glade for.

Artliste:
Sangsvane, skovsneppe

Markerne ved Gylling by, Splidholm, Gyllingnæs og Alrø

Lørdag den 19.1.2019 9.30-14.30

Af Rikke Rørbech, artsliste Inge Olesen

Grå – bramgæs og lysbuet knortegæs foto©RR19

En frostklar og solrig dag ventede os, på årets første fugletur. Turen ned til Gylling Kirke var en frydefuld oplevelse, hvor det smukke landskab flere steder lå indhyllet i rimtåge.

”Det kan kun blive kæmpe godt i dag Inge”, udbrød jeg, mens vi begge så de mange fotomotiver, der gled forbi. Hun nikkede, mens hun sad og kiggede efter de mange smukke træer, der stod på markerne og rakte deres sorte kroner op mod den klare himmel.

Efter den rituelle gruppefotografering på P-pladsen ved Gylling Kirke, startede turen. Den lange bilkortege stoppede, da de første grågæs og sangsvaner blev spottet græssende ude på en mark. Det var lidt langt ude. Men skoperne blev flittigt brugt af alle. Gruppen af lysbuede knortegæs befandt sig ude i periferien af den store flok grågæs.
Længere ude mod Gyllingnæs gik en stor flok bramgæs pludselig i luften. Den store flok trak henover hovederne på os. Et imponerende syn. For bare 4 år siden så jeg de første bramgæs på lokaliteten, nu er der mange tusinde.

”Hov, er det ikke, jo da… en syngende bomlærke”, udbrød Inge.” I vejtræet ikke langt fra os, sad den og sang nok så lystigt.

Splidholm strandeng foto©RR19

Vi kørte videre til Splidholm. Her fører en smal vej helt ned til vandet. Her lå fuglene langt ude, måske på grund af noget jagt? Vi hørte nogle ret store drøn.  Og nu jeg tænker efter, tror jeg ikke det var jagt, men en varselskanon til at skræmme gæs og sangsvaner væk fra markerne. Men den toppede skallesluger, gravænder, knopsvaner lå og fiskede. Vi gik langs vandet, hvor store tangdynger var skyllet op efter den sidste storm. Havet lå helt blik stille, for ingen vind rørte på sig. Det var næsten magisk.

Næste stop var Vadegrundsvejen, hvor vi stoppede ved den røde låge. Her spiste vi hurtigt frokost, mens vi så en flok storspover, masser af gæs, viber og lidt stære. En lille flok hjejler kom flyvende. Markerne tilhører Gylling Gods. På vandet lå flokke af pibeænder, toppede skalleslugere og en enkelt stor skallesluger. Der lå is på vandet inde ved strandkanten. Det var sjovt at se, vandet trak sig tilbage under isen. Det var ved at blive ebbe.

Frokost i det grønne foto©RR19

Videre til Alrø. Den lange række biler blev parkeret i grøften og her kunne vi kigge ud over Polkrogen og se de mange vadere, der gik og fouragerede. En lille markvej fører ned til den anden side af øen. Her havde vi lyset i ryggen og ude på vandet lå rigtig mange hvinænder. Enkelte hanner var i gang med at kaste hovedet tilbage og vise hunnerne deres flotte bryst.

Vi kørte ud til Alrø Egehoved og gik på marken langs havet. Ud for Borre Knob gik en lille flok lille kobbersneppe, rødben og en lille flok alm. ryler og fouragerede i tangklatter på det lave vand. Der blev trukket snegle og ledorme op af dyndet.
Glæden var stor ved at iagttage den lille kobbersneppe. De trækker normalt helt ned til Vestafrikas kystområder, men flere individer er her stadig på, grund af den milde vinter.
Strandskader og storspover gik på landtangen.

lille kobbersneppe foto©IO19

Således opløftede gik vi tilbage til P-pladsen, hvor vi drak kaffe og snakkede lidt om vores næste tur; Ugleturen i Gludsted plantage med Andreas Winding som guide.

Artsliste: Musvåge, tårnfalk, fiskehejre, sangsvane, knopsvane, grågås, bramgås, lysbuget knortegås,  kortnæbbet gåsgravand, ederfugl, gråand, pibeand, troldand, hvinand, stor skallesluger, toppet skallesluger, hættemåge, svartbag, sølvmåge, stormmåge, råge, gråkrage, husskade, ringdue, alm. ryle, rødben, strandskade, lille kobbersneppe, hvidklire, hjejle, storspove, solsort, sjagger, gråspurv, skovspurv, gærdesmutte, musvit, bomlærke, rødhals. 41 arter.

 

Reklamer